Tudi KK Elektra z licenco za pravico do igranja v 1. SKL v naslednji sezoni

ELE 10. julij, 2011
125
Tudi KK Elektra z licenco za pravico do igranja v 1. SKL  v naslednji sezoni

Ljubljana - Pritožbeni senat za licenciranje je po pritožbi štirih klubov Lige Telemach, ki niso dobili licence na prvi stopnji, zasedal in vsem štirim podelil pravico igranja v ligi za naslednjo sezono. 


Košarkarska zveza Slovenije je za sezono 2011/2012 prvič izvedla redno licenciranje za nastopanje klubov v Ligi Telemach. Za pridobitev licence je v prvi fazi zaprosili vseh enajst prvoligašev iz sezone 2011/2011, naknadno pa še prvak 2. lige (nekdanje 1. B lige). Licenciranje je potekalo med 15. 1. 2011 in 4. 7. 2011, ko je bil postopek končan z sejo pritožbenega senata.  

 

Vsi klubi so morali tekom postopka dokazati, da izpolnjujejo vse kriterije predvidene v Pravilniku o licenciranju. Ti  so:

-    športni kriteriji
-    infrastrukturni kriteriji
-    kadrovsko - administrativni kriteriji
-    pravni kriteriji
-    finančno - računovodski kriteriji

Postopek pridobitve licence je bil razdeljen v več faz. Tako je Oddelek za licenciranje vsem klubom 15. 1. 2011 poslal vso licenčno dokumentacijo in predvidene obrazce. Klubi so morali oddati prijavo za licenciranje najkasneje do 28. 2. 2011. Hkrati s prijavo so morali predložiti dokazila o izpolnjevanju vseh kriterijev, razen finančno - računovodskih. Dokazila za izpolnjevanje teh kriterijev so morali klubi predložiti do 31. 3. 2011. Po pridobitvi vse dokumentacije je Oddelek za licenciranje pregledal vso prispelo dokumentacijo in ocenil izpolnjevanje le-te. V tem času je vodja Oddelka za licenciranje večkrat obiskal klube, ki so to želeli in aktivno sodeloval pri dopolnjevanju manjkajoče dokumentacije. Tako je bila vsem klubom nudena strokovna pomoč pri pripravi vse manjkajoče dokumentacije.

Po razvrstitvi in pregledu dokumentacije je Oddelek za licenciranje pripravil poročilo za Komisijo za licenciranje. Poročilo je obsegalo mnenje glede popolnosti vloge, rezultate pregleda izpolnjevanja kriterijev, analizo prejetih dokumentov in informacij, ter priporočilo Komisiji za licenciranje za odobritev ali zavrnitev vloge za izdajo licence.
Komisija za licenciranje je zasedala 13. 6. 2011 in je na prvi stopnji podelila redno licenco sedmim klubom: KK Domžale, KK Krka, KK Zlatorog, KK Maribor, KK Parklji, KK Polzela in KK škofja Loka. Komisija za licenciranje je KK Rogaški podelila izredno licenco za nastopanje v Ligi Telemach, saj se je na podlagi izrednega licenciranja vključila v postopek licenciranja šele meseca aprila. KK Rogaški je komisija dodelila tudi dodatne roke za izpolnitev kriterijev, ki pa niso daljši kot do 30. 9. 2011.

Ostalim štirim klubom Komisija za licenciranje ni podelila licence iz različnih razlogov. Dva izmed teh klubov nista izpolnjevala pravnih kriterijev, saj nista priložila izjave prosilca za licenco, da bo klub spoštoval določila Pravilnika o licenciranju, da bo pravočasno obvestil podeljevalca licence o vseh spremembah, da so vsi podatki popolni in točni, da klub spoštuje zaupnost in tajnost pridobljenih podatkov, da te izjave ne more preklicati in da dovoljuje licenčnim organom kontrolni pregled, ob spoštovanju pravil o zaupnosti in tajnosti. Ostala dva kluba ob zasedanju Komisije za licenciranje nista izpolnjevala kadrovsko - administrativnih kriterijev, saj nista imela podpisanih pogodb z vsemi zahtevanimi subjekti. Zoper odločitev Komisije za licenciranje so vsi štirje klubi vložili pravočasne pritožbe. 

Pritožbeni senat je zasedal dne 4. julija 2011. V tem vmesnem času so imeli vsi klubi ponovno možnost, da dopolnijo manjkajočo dokumentacijo. Tako so vsi štirje klubi dostavili manjkajočo dokumentacijo in Pritožbeni senat je vsem štirim klubom podelil licence.

Poudariti je potrebno, da sta tako Komisija za licenciranje, kot Pritožbeni senat sledila prošnjam določenih klubov za dodelitev dodatnega roka za odpravo enega ali dveh kriterijev. Tako sta šestim klubom odobrila dodatni rok za ureditev semaforja. Gre za možnost vpisa številk igralcev večjih od 15. Dodatni roki so bili podeljeni najkasneje do 30. 9. 2011, se pravi pred začetkom Lige Telemach.

Ob vsem zgoraj navedenem je potrebno povedati tudi, da se za sezono 2011/2012 še niso uporabljali vsi finančno - računovodski kriteriji. Tako bo za naslednje licenciranje obvezna predložitev revizije kluba, ki jo bo opravila neodvisna revizijska hiša v skladu z Zakonom o revidiranju in v skladu s Pravilnikom o licenciranju. Prav tako bodo klubi morali izpolniti še predvidenih 28 obrazcev, s katerimi bodo tudi dokazovali, da nimajo nobenih neporavnanih obveznosti do vseh zaposlenih (sem spadajo igralci, trenerji, direktorji, sekretarji , zdravniki, fizioterapevti ipd.) dobaviteljev in do države (davki in prispevki)

Z uvedbo licenciranja je tako Košarkarska zveza Slovenije naredila velik korak k zagotavljanju pravilnega in transparentnega delovanja vseh klubov, spoštovanja zakonsko predpisanih normativ in doslednosti pri poslovanju klubov.

 

VIR: KZS

Iskanje