Skupščina KK Elektra 2024

ELE 20. marec, 2024
672
Skupščina KK Elektra 2024

Vabilo na redno letno skupščino Košarkarskega kluba Elektra, ki bo v ponedeljek, 8. aprila 2024, ob 19. uri. Gradivo za skupščino bo skladno s poslovnikom objavljeno na spletni strani vsaj 7 dni pred skupščino.


Na podlagi 18. in 19. člena statuta sklicujem ter vabim na

REDNO LETNO SKUPŠČINO KOŠARKARSKEGA KLUBA ELEKTRA,

ki bo v ponedeljek, 8. aprila 2024, ob 19. uri

v prostorih Vile Lučka, Koroška cesta 13, Šoštanj.


Predlog dnevnega reda:

 1. Izvolitev organov skupščine (delovni predsednik in dva člana delovnega predsedstva, vodja evidence, zapisnikar in tričlanska volilna komisija)
 2. Poročila za leto 2023:
  a.    vsebinsko poročilo o delu kluba
  b.    poročilo poslovanju kluba oz. finančno poročilo
  c.    poročilo o delu in rezultatih dela vseh selekcij kluba
  d.    poročilo strokovnega sveta
  e.    poročilo disciplinske komisije
  f.    poročilo nadzornega odbora
 3. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 4. Razrešnica predsednika, podpredsednika, članov upravnega odbora ter člane nadzornega odbora in disciplinske komisije 
 5. Predstavitve kandidatov za predsednika skupaj s predstavitvijo kandidatne liste
 6. Volitve predsednika za mandatno obdobje 2024 – 2028*
 7. Okvirni program dela v mandatnem obdobju 2024 - 2028
 8. Program dela za sezono 2024/25
 9. Razno


* OPOMBA: 35. člen Poslovnika skupščine KK Elektre določa, da volitve potekajo na podlagi vloženih kandidatur za funkcijo predsednika kluba. Ko je en kandidat za predsednika izvoljen, se smatra, da so potrjeni in izvoljeni tudi z njegove strani predlagani podpredsednik in do 7 članov upravnega odbora, vodja in oba člana disciplinske komisije ter vodja in oba člana nadzornega odbora.  


RAZPIS VOLITEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2024 - 2028

Vsak kandidat za predsednika kluba mora pred skupščino predložiti zaprto kuverto z naslednjo vsebino:

 • predlog kandidatov za podpredsednika in do 7 članov upravnega odbora,
 • predlog kandidatov za vodjo in 2 člana disciplinske komisije,
 • predlog kandidatov za predsednika in 2 člana nadzornega odbora,
 • program dela za sezono 2024/25.

Zaprta kuverta se lahko pred skupščino pošlje priporočeno po pošti na naslov kluba z napisom »Ne odpiraj-kandidatura«, pri čemer mora na naslov kluba prispeti vsaj en dan pred skupščino. Kuverta se lahko tudi osebno preda pred začetkom same skupščine.

V Šoštanju, 20. marca 2024                       

Predsednik KK Elektra:
Aleš Ferenc

 

OBVESTILO ČLANOM KLUBA

Podatki za plačilo članarine za sezono 2023/24 v znesku 40€:

 • bančni račun: SI56 0400 1004 8626 768 (NKBM)
 • referenca: SI00 2024
 • namen nakazila: IME IN PRIIMEK ČLANA

Za uveljavljanje glasovalne pravice na skupščini mora imeti član plačano članarino za sezono 2023/24 (velja do 31.7.2024) do vključno petka, 5. aprila 2024.

 


https://www.kk-elektra.si/aktivnosti/skupscina-kk-elektra-2024-2024-03-20

Iskanje